Kylän kehittäminen

Kyläyhdistyksen tehtävänä on edistää Karsturannan kylän asukkaiden yhteistoimintaa, kylän viihtyisyyttä, turvallisuutta ja elinvoiman kehittämistä (säännöt 2§).

Yhdistys voi käynnistää myös kehittämishankkeita, joihin on mahdollisuus hakea ulkopuolista rahoitusta.

Kylän kehittämistavoitteita on ideoitu ja pohdittu kyläillassa 13.9.2020.  Ononrannassa kylän kehittämistavoitteiksi nousivat seuraavat teemat:

Luonto ja maisema

 

Karsturanta on vanha maalaiskylä, jonka perinnemaisemaa halutaan säilyttää. Pusikoituminen ja peltojen metsittyminen nähdään suurimpana uhkana perinnemaiseman säilymiselle. Myös vanhat hirsirakennukset ovat kylältä pääosin jo kadonneet.

Karsturanta sijaitsee Saiman rannalla ja myös järvimaisemat kuuluvat kylän tunnuspiirteisiin ja niiden säilymistä pidetään myös tärkeänä.

 

Toimenpiteitä:

  • Arvokkaat  maisema- ja luontokohteet kartoitetaan ja niistä tiedotetaan;
  • Tehdään Arposenniementien maisematiesuunnitelma yhteistyössä maanomistajien ja Saimaan ammattiopiston luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelman kanssa;
  • Maisematiesuunnitelman toteutukseen haetaan ulkopuolista rahoitusta;
  • Kylän maisemia ja luontokohteita tehdään tunnetuksi luonto- ja retkipolkuverkoston avulla;
  • Kylään kuuluvien saarien tutustumis- retkeilymahdollisuuksia lisätään.

ulkoilu-, liikunta- ja virkistysmahdollisuudet

Keväällä 2020 kyläyhdistys sai ehdotuksen luonto- ja retkipolkuverkoston rakentamiseksi Arposenniemeen. Ehdotuksen toteuttamiseksi on tehty yhteistyösopimus  Saimaan ammattiopiston (Sampo) luonto- ja ympäristöalan koulutuksen kanssa. Alan opiskelijat suunnittelevat reittiä ja tekevät tarvittavia maastotöitä. Reitin suunnittelu maastossa on aloitettu syksyllä 2020.

Polkuverkoston tiedotus tapahtuu sähköisen karttasovelluksen avulla. Siihen liittyvää kehittämistyötä tehdään talven 2020–21 aikana.

Sappulan uimarantaa halutaan kehittää niin, että se toimii entistä paremmin myös kylän omana lähivirkistysalueena.  Uimarannasta tehdään kehittämissuunnitelma, jossa ovat mukana ovat kyläyhdistyksen lisäksi Saimaan ammattiopiston luonto- ja ympäristöalan opiskelijat, sekä Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimi.  

Yhteistoiminta, yhteisöllisyys, tapahtumat

Karsturannan kylällä on vahva yhteisöllisen toiminnan historia. Maalaiskylässä on töitä tehty töitä yhdessä, mm. viljan puinti on tapahtunut yhteisen puimaosuuskunnan kautta. Kulttuuri ja vapaa-ajan toiminta on ollut kylällä myös vireää. Karsturannan kirjastoseura järjesti ohjelmallisia iltamia ja samalla keräsi varoja omaa kirjastoa varten. 

Voimme olla ylpeitä kylän historiasta, ja näemme, että siitä voidaan ammentaa ideoita ja voimaa kylän kehittämiselle myös tänä päivänä.

Toimenpiteitä:

  • Edistetään kyläläisten keskinäistä tutustumista ja vuorovaikutusta;
  • Tuetaan mm. tiedotuksen ja yhteistyön avulla kylän eri yhteisöjen toimintaa;
  • Luodaan säännölliset kylän tapahtumat vuosikellon mukaisesti: esim.  talkoot, näyttely, konsertti, luontoilta, hiihtokilpailut.
  • Uusien asukkaiden informointi ja toivottaminen tervetulleeksi kylälle,

Tie- ja liikenneyhteydet, palvelut, turvallisuus

Kyläyhdistys pyrkii siihen, että Karsturanta olisi viihtyisä kylä, jossa on turvallista asua ja jossa mm. tie- ja liikenneyhteydet ovat kunnossa. Aihepiirin osalta korostuu yhteistyö Lappeenrannan kaupungin ja eri viranomaisten kanssa.