säännöt


Karsturannan kyläyhdistys ry:n säännöt on hyväksytty perustavassa kokouksessa 3.3.2020

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Karsturannan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Yhdistyksen varsinainen toimialue on Karsturannan kylä ja toiminnan mukaan myös muut Joutsenon pitäjän alueet. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Karsturannan kylän historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Lisäksi yhdistys edistää Karsturannan kylän asukkaiden yhteistoimintaa, kylän viihtyisyyttä, turvallisuutta ja elinvoiman kehittämistä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

        järjestää toimintaa ja tapahtumia, jotka lisäävät kylän asukkaiden yhteistoimintaa, tietoisuutta kylän historiasta ja kulttuuriperinnöstä, sekä valmiutta kylän yhteiseen kehittämiseen;

        edustaa kylää ja sen asukkaita pyrkien vaikuttamaan julkisen hallinnon toimintaan yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi;

        toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja viranomaisten kanssa;

        organisoi kehittämishankkeita kylän kehittämiseksi sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea avustuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä luvanvaraisuudet huomioiden toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja tai rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia ja omistaa arvopapereita sekä hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kylän vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä muut kiinnostuneet, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja toiminnan tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tai sihteeri kukin yksin. 

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköistä viestintävälinettä käyttäen tai ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. 

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    kokouksen avaus

2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.    valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.    valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.